प्रशासन:: कुलसचिव कार्यालय ::मीडिया समन्वयक

श्री. अयूब अली ख़ान
मीडिया समन्वयक
दूरभाष :91-040-23006606
चलभाष: 9989928016