प्रशासन ::वित्त कार्यालय

श्री. मो. जमालुद्दीन खान
सहायक रेजिस्ट्रार (वित्त)
दूरभाष :91-040-23008435
फैक्स: 23008379