شعبہ ہندی :: صدر

پروفیسر شکیلہ خانم
پروفیسر و صدر شعبہ
فون : 04023008303, 9441881580
ای میل : profkhanam(at)gmail[dot]com


Blue ThemeRed ThemeGreen Theme